Login

Register

Login

Register

Garantijas un preces atgriēsanas nosacījumi

Garantijas un preces atgriēsanas nosacījumi

Interneta veikalā snbcosmetics.lv piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir vismaz 2 (divi) gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.

Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:

  • pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;
  • aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā.

Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz garantijas talonā noradīto servisa centru, vai snbocmetics.lv biroju A. Pumpura ielā 10, Liepāja, Latvija.

Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.

Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem,  precēm ar ierobežotu resursu.

Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.

Atteikuma tiesības

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no

Interneta veikalā snbcosmetics.lv iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam. 

Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa

beigām, izmantojot standarta atteikuma veidlapas paraugu, kur jānorāda

 

  • pasūtījuma veikšanas datumu;
  • datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
  • Pircēja vārdu un uzvārdu;
  • precīzu preces nosaukumu;
  •  bankas konta numuru, uz kuru jāatgriež nauda.

Lai atgrieztu preci pirms tam var sazināties ar mums pa epastu [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 22337357

Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14(četrpadsmit) dienu laikā SIA “SNB BALTICS” birojā Liepājā, A. Pumpura 10, vai arī pa pastu.

Atgriežot pasūtījumu pa pastu, tas jāsūta uz adresi: SIA “SNB BALTICS”, A. Pumpura 10 Liepāja,LV-3401.

Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas,

kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa

samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida

maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs.

Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību

realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda

veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu,

tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.

Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta,

kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju

un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

 

Atteikuma tiesības nepiemēro:

 

  • tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
  • tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;
  • citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.